Saturday, August 11, 2007

mangkin mbingungin ajah!

Dulu belum banget sih dikasih tulsian tulisan:
fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid too
Cna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe out of 100 can.
i cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno't mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!

basbang pret kalo tidak bisa mbaca! lah tapi kalo belum tau aslinya tapi disuruh mbaca tulsian(lagi) tulisan yang sama cuma beda versi?...

¡ʇʇuɐɹoɯdı sɐʍ ƃuılǝdls ʇoɥnɥƃʇ sɐʎlʍɐ ı puɐ ɥǝɐʎ ¿ɥnɥ ƃıɯuɐzɐ ˙ǝɥolʍ ɐ sɐ poɹʍ ǝɥʇ ʇnq 'ɟǝlʇsı ʎq ɹǝʇǝʇl ʎǝʌɹǝ pǝɐɹ ʇou soǝp pıuɯ uɯɐnɥ ǝɥʇ ǝɐǝsnɔq sı sɥıʇ ˙ɯlɹǝoqd ɐ ʇınʇoɥʍ ʇı pǝɐɹ llʇıs uɐɔ noʎ puɐ sǝsɯ lʇoɐʇ ɐ ǝq uɐɔ ʇǝsɹ ǝɥʇ ˙ǝɐlɔd ʇıɥƃɹ ǝɥʇ uı ǝq ɹǝǝʇʇl ʇɐsl puɐ ʇısɹɟ ǝɥʇ ʇɥɐʇ sı ƃuɥıʇ ʇuʇɯɐoɹdı ʎulo ǝɥʇ<"ʇsodllnɟ"=ssɐlɔ uɐds> 'ǝɹɐ poɹʍ ɐ uı sǝɹǝʇʇl ǝɥʇ ɹpɹǝo ʇɥɐʍ uı ɹʇǝɐʇɯ ʇ,ouǝsp ʇı 'ʎsıʇʌɹǝuın ǝpƃıɹqɐɯɔ ʇɐ ɥɔɹɐǝǝɥɔsɹ ɐ oʇ ƃıuɹpɔɔoɐ 'pıuɯ uɐnɯɥ ǝɥʇ ɟo ɹoǝʍd lɐǝuɯuoɐɥd ǝɥʇ ˙ƃǝıuɐpɹ sɐʍ ı ʇɥɐʍ pɹuʇɐupsǝn ʎʇlɔɐlnɐ ponlɔ ı ʇɥɐʇ ǝǝıǝʌlq ʇlonupɔ ı
˙uɐɔ 001 ɟo ʇno ǝodǝld 55 ʎulo ¿sɥıʇ pǝɐɹ onʎ ɐuɔ
ooʇ pıuɯ ǝuɐɹʇƃs ɐ ǝɐʌɥ onʎ 'sɥıʇ pǝɐɹ ɐuɔ onʎ ıɟ

xixixi....orang pinter memang mainannya mangkin mbingungi.....btw kalo pegel linux ada easter eggsnya macem dijendela gak ya?

Read more...